طلاق

آیا اگر مردی بخواهد مهر زنش را بدهد در هر صورت چه طلاق و یا پرداخت مهریه اگر در زمان گذشته و مهر الان خیلی قیمت ندارد، آیا به قیمت روز محاسبه شود و اینکار شرعی است؟ و اگر شرعی نیست و یا زن مطالبه به قیمت روز کند یا قانون مرد را مجبور نماید چه وجهی دارد و به چه نحوه تقویم و پرداخت نماید؟

مشاهده پاسخ »

اینجانب زن متاهل که با همسرم زیاد اختلاف دارم و به علت مسائلی فعلا آشکارا نمی توانیم طلاق بگیریم. همسرم بارها گفته طلاقت دادم و با توجه به اینکه دین می فرماید اگر مردی به زنش بگوید طلاقت دادم زن بر او حرام می شود و همسرم نیز این موضوع را می داند و دیگر پشیمان نشده، آیا من دیگر شرعا زن او نیستم؟

مشاهده پاسخ »

آیا در فقه ما این قابلیت وجود دارد که بتوان حق مطلق مردان را در طلاق محدود کرد؟به لحاظ شرعی اگر ما بخواهیم از بین دو امر (( محدود کردن حدود طلاق و منطقی کردن آن)) و (( دادن حق مطلق در طلاق برای زنان)) یکی را انتخاب کنیم کدام یک با شرع ما تطابق و همخوانی بیشتری دارد و پذیرش آن به صواب نزدیک تر است؟

مشاهده پاسخ »

زوجین مسلمان به یک کشور غربی مهاجرت و در آنجا زوجه به دادگاه محل مراجعه و تقاضای طلاق می نماید و بعد از گرفتن حکم طلاق با تبعه غیر مسلمان خارجی ازدواج می کند و اکنون از شوهر سابق خود مهریه را مطالبه نموده است و در صدد است نیمی از منزل مسکونی را به عنوان صداق تملیک نماید، آیا با وجود اینکه همسر دیگری اختیار کرده حق مطالبه مهر از شوهر سابق خود را دارد؟

مشاهده پاسخ »

برادران همسرم در پی بروز اختلاف بین من و ایشان مرا فریب داده و اظهار داشتند که در صورت واگذاری حق اختیار طلاق به همسرم، ایشان مهریه و تمامی حقوق شرعی و قانونی خود را می بخشد. پس از گذشت چند روز از گرفتن تعهد محضری در این باره مهریه را به اجرا گذاشتند. با این شرایط اگر همسرم طلاق بگیرد از نظر شرعی صحیح است؟

مشاهده پاسخ »