ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث غدیر

دانلود مستقیم صوت جلسه اول


دانلود مستقیم صوت جلسه دوم


دانلود مستقیم صوت جلسه سوم


دانلود مستقیم صوت جلسه چهارم


دانلود مستقیم صوت جلسه پنجم