یوم الحسین علیه السلام

بیاناتی پیرامون واقعه عاشوراء

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲

دانلود مستقیم صوت جلسه ۳

دانلود مستقیم صوت جلسه ۴

دانلود مستقیم صوت جلسه ۵