با پیشوایان هدایت‌گر (نگرشی نو در شرح زیارت جامعه کبیره)