ناگفته‌هایی از حقایق عاشوراء

دانلود مستقیم صوت جلسه اول


دانلود مستقیم صوت جلسه دوم


دانلود مستقیم صوت جلسه سوم


دانلود مستقیم صوت جلسه چهارم


دانلود مستقیم صوت جلسه پنجم