آیات ناهیه

تفسیر قرآن کریم با موضوع آیات ناهیه (رمضان المبارک ۱۴۴۲)

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲

دانلود مستقیم صوت جلسه ۳

دانلود مستقیم صوت جلسه ۴

دانلود مستقیم صوت جلسه ۵

دانلود مستقیم صوت جلسه ۶

دانلود مستقیم صوت جلسه ۷

دانلود مستقیم صوت جلسه ۸

دانلود مستقیم صوت جلسه ۹

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۰

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۱

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۲

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۳

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۴

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۵

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۶

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۷

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۸

دانلود مستقیم صوت جلسه ۱۹

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۰

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۱

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۲

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۳

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۴

دانلود مستقیم صوت جلسه ۲۵