پرسش و پاسخ

با توجه به آیات شریف قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام آیا کفار و اعدا آل پیامبر همیشه مخلد در آتش هستند یا نه؟ عقیده بنده این است که عده ای از محبین بعد از پاک شدن وارد بهشت می شوند نه مشرکین و کفار و اعدا اهل بیت که با توجه به آیات و روایات این عقیده را دارم. لطفا نظرتان را بیان کنید.

مشاهده پاسخ »

قطعه زمینی همراه با یک باب منزل مسکونی با ثمن معینی مورد معامله واقع شده.ثمن در مقابل مجموع مبیع قرار داده شده و منفردا قیمت گذاری نشده اند. متعاقبا زمین متعلق حق غیر درآمده است. با توجه به اینکه عقد بیع بر مجموع مبیع واقع شده و در عقد بیع تعیین ثمن از ارکان صحت آن است آیا جهالت طاریه نسبت به ثمن موجب فساد بیع است؟

مشاهده پاسخ »