سؤالات قرآنی

آیا می شود به آیه “وتعاونوا علی البر والتقوی” به کمک گرفتن از غیر خدا و جایز بودن آن بدون البته با نیت پاک و در راستای نیکی و تقوا استدلال کرد؟ چون تعاونوا از ریشه عون یعنی همان ریشه کلمه نستعین است. و آیا به آیه 95 سوره کهف که حضرت ذوالقرنین از مردم طلب یاری می کرد میتوان به وهابی هایی که مطلق می گویند کمک خواستن از غیر خدا جایز نیست استدلال کرد؟

مشاهده پاسخ »

نظر به فضايل مطرح شده درآيات قرآن در خصوص حضرت مریم از جمله تصريحات در آيه 41 سوره آل عمران آيا صحيح است گفته شود “حضرت مريم سيده نساءالعالمين است تا زمان حيات حضرت زهرا”؟ چنانچه بتوان به عبارت بالا اذعان نمود چطور بايد روايت پيامبر اكرم (ص) كه فرمودند “حضرت مريم سيده نساءالعالمين زمان خودش بوده است “توجيه نمود؟

مشاهده پاسخ »