سؤالات قرآنی

ظاهراً از برخی روایات بدست می آید که نام امیرالمومنین علیه السلام به صورت صریح در قرآن ذکر شده و آیاتی از جمله سوره حجر آیه 41 یا سوره مریم آیه 50 را که کلمه علی در آن بکار برده اند منظور آقا امیرالمومنین علیه السلام دانسته اند می خواستم سندیت و قابل استناد دانستن این روایات را بیان فرمایید

مشاهده پاسخ »

آیا می شود به آیه “وتعاونوا علی البر والتقوی” به کمک گرفتن از غیر خدا و جایز بودن آن بدون البته با نیت پاک و در راستای نیکی و تقوا استدلال کرد؟ چون تعاونوا از ریشه عون یعنی همان ریشه کلمه نستعین است. و آیا به آیه 95 سوره کهف که حضرت ذوالقرنین از مردم طلب یاری می کرد میتوان به وهابی هایی که مطلق می گویند کمک خواستن از غیر خدا جایز نیست استدلال کرد؟

مشاهده پاسخ »