چنانچه شخصی چکی را به بنده منتقل کرده و صادر کننده چک در خصوص آن چک شکایت خیانت در امامت مطرح نموده و در دادسرا تحت رسیدگی باشد. اگر شهود نیز تحصیل چک از طریق خیانت در امانت را گواهی نموده باشند، آیا قبل از تعیین تکلیف موضوع شکایت در محکمه کیفری، تصرف در چک مزبور مشروع است؟

پرسش
چنانچه شخصی چکی را به بنده منتقل کرده و صادر کننده چک در خصوص آن چک شکایت خیانت در امامت مطرح نموده و در دادسرا تحت رسیدگی باشد. اگر شهود نیز تحصیل چک از طریق خیانت در امانت را گواهی نموده باشند، آیا قبل از تعیین تکلیف موضوع شکایت در محکمه کیفری، تصرف در چک مزبور مشروع است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر چنین باشد که نوشته اید، آن چک متعلق به شما نیست و چنانچه در مقابل طلبی بوده سند دیگری بگیرید
والله العالم