اگر چیزی از کسی بخریم و فروشنده به جای اینکه پول آن چیز خریداری شده را خودش دریافت کند از خریدار بخواهد که پول جنس خریداری شده را به فرد دیگری (غیر از فروشنده) بدهیم، آیا چنین معامله ای از نظر شرعی صحیح است؟

پرسش
اگر چیزی از کسی بخریم و فروشنده به جای اینکه پول آن چیز خریداری شده را خودش دریافت کند از خریدار بخواهد که پول جنس خریداری شده را به فرد دیگری (غیر از فروشنده) بدهیم، آیا چنین معامله ای از نظر شرعی صحیح است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر به عنوان حواله باشد یا وکالت و نحو ذلک، اشکال ندارد