در برخی احکام صادره به دلیل آن که حکم مباشرتی بوده و فقط توسط خود متعهد قابل اجراست و انجام آن توسط دیگران به هزینه متعهد نیز مقدور نمی باشد مانند کشیدن نقاشی به سبک خاصی که صرفا متعهد به لحاظ مهارت خاص خود قادر به اجرای آن است یا مثلا در حکم الزام به تمکین که تمکین فقط از سوی متعهد یعنی زوجه امکان پذیر است و احکامی از این دست آیا شرعا متعهد له می تواند برای اجرای حکم توسط متعهد ضمانتی چون وجه التزام طلب نماید یا خیر؟

پرسش
در برخی احکام صادره به دلیل آن که حکم مباشرتی بوده و فقط توسط خود متعهد قابل اجراست و انجام آن توسط دیگران به هزینه متعهد نیز مقدور نمی باشد مانند کشیدن نقاشی به سبک خاصی که صرفا متعهد به لحاظ مهارت خاص خود قادر به اجرای آن است یا مثلا در حکم الزام به تمکین که تمکین فقط از سوی متعهد یعنی زوجه امکان پذیر است و احکامی از این دست آیا شرعا متعهد له می تواند برای اجرای حکم توسط متعهد ضمانتی چون وجه التزام طلب نماید یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مطالبه وجه التزام برای اجرای حکم، وجه شرعی ندارد و اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند متعهد له می تواند به حاکم مراجعه و تقاضای الزام به انجام تعهد بنماید