اجاره

در برخی احکام صادره به دلیل آن که حکم مباشرتی بوده و فقط توسط خود متعهد قابل اجراست و انجام آن توسط دیگران به هزینه متعهد نیز مقدور نمی باشد مانند کشیدن نقاشی به سبک خاصی که صرفا متعهد به لحاظ مهارت خاص خود قادر به اجرای آن است یا مثلا در حکم الزام به تمکین که تمکین فقط از سوی متعهد یعنی زوجه امکان پذیر است و احکامی از این دست آیا شرعا متعهد له می تواند برای اجرای حکم توسط متعهد ضمانتی چون وجه التزام طلب نماید یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

شخصی اجیر شده در ماه رمضان ختم قرآن نماید، بعد از خواندن نصف بیشتر آن به واسطه عارضه ای چند جزء آن ناتمام می ماند اولا: آیا می تواند باقیمانده را در ماه شوال بخواند با وجود اینکه قرائت قرآن در ماه رمضان قید اجاره بوده؟ ثانیا: در صورت به هم خوردن اجاره باید تمام اجرت را مسترد کند یا به نسبت سهمی که باقیمانده؟

مشاهده پاسخ »

شخصی در سال 1385 یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت 5 سال نماز و روزه استیجاری گرفته بود که نمازها را بخواند و روزه ها را هم بگیرد، ولی بعد از عمل به 2 سال آن فوت می کند، آیا پول آن 3 سال باقیمانده را باید طبق سال 85 داده شود که یک سال نماز و روزه استیجاری 300 هزار تومان بود و یا باید طبق روز حساب شود؟

مشاهده پاسخ »

اگر بین یک بنا و یک مالک زمین قراردادی برای ساخت یک دیوار بسته شود و شرط شود که فقط در صورت کامل ساخته شدن دیوار مزد به بنا پرداخت شود و در اثنای کار بنا، به دلایلی نتواند کار را به اتمام برساند. آیا مزدی طبق شرط به او تعلق می گیرد؟ آیا مالک می تواند مزدی به وی نپردازد؟

مشاهده پاسخ »