اگر شخصی خانه خود را به موجر با کرایه به طور مثال چهار میلیون پیش، و ماهیانه دویست هزار تومان اجاره بها دریافت کند و در قول نامه به عنوان اجاره ذکر شده آیا آن پول پیش حلال است؟

پرسش
اگر شخصی خانه خود را به موجر با کرایه به طور مثال چهار میلیون پیش، و ماهیانه دویست هزار تومان اجاره بها دریافت کند و در قول نامه به عنوان اجاره ذکر شده آیا آن پول پیش حلال است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مبلغ چهار میلیون تومان را امانت با اجازه تصرف قرار دهد