آیا استمرار رهن بودن مال موهوبه شرط غیر قابل رجوع بودن مال موهوبه است یا به رهن دادن مال موهوبه ولو یکبار برای مدت بسیار کم هبه را غیر قابل رجوع می کند؟

پرسش
سلام، آیا استمرار رهن بودن مال موهوبه شرط غیر قابل رجوع بودن مال موهوبه است یا به رهن دادن مال موهوبه ولو یکبار برای مدت بسیار کم هبه را غیر قابل رجوع می کند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مال موهوب اگر تصرف شد یا به ذی رحم بود قابل رجوع نیست