هبه

مادر بزرگ مادری ام زمینی را خریداری نمود. بعدا مشخص شد حد و مرز زمین دقیقا مشخص نیست. ایشان شفاها به فرزندان و 5 نوه سید خود اعلام کرد اگر محل دقیق زمین مشخص گردید، به نیت 5 تن، به هر یک از 5 نوه سیداش، 1000 متر (جمعا 5000 متر) می بخشد و ضمنا به نوه سید بزرگش وصیت کرده است که بعد از من برایم نماز بخوانید چون پسر بزرگم توانایی آن را ندارد و من این مقدار زمین را به شما نوه ها می بخشم. اتفاقا محل زمین بعد از فوت ایشان مشخص شد. ضمنا ایشان وصی تعیین نکردند قابل ذکر است پسر بزرگ متوفی در قید حیات است، آیا این وصیت نافذ و قابل اجراست؟

مشاهده پاسخ »

شخصی ملک مسکونی خود را به فرزندش هبه نموده و شرط نموده اولا آن را نفروشد ثانیا واهب تا زمانی که زنده است حق داشته باشد در آن منزل سکونت نماید متهب با تخلف از شرط ملک را به دیگری فروخته است 1_ آیا خریدار ملک میتواند واهب را از منزل بیرون کند؟ 2_ واهب میتواند فقط عقد دوم را بهم بزند؟

مشاهده پاسخ »