همسران و فرزندان پیامبر «صلی الله علیه وآله»

با توجه به اینکه حفصه و عایشه از همسران پیامبر بوده اند، آیا صحیح است که در این مورد گفته شود که چون پیامبر اکرم دارای عصمت مطلق است  و ازدواج آن حضرت بر اساس مصلحت بوده، اصل فعل پیامبر یعنی ازدواج و مصلحت آن مورد رضایت کامل خداست بدون اینکه آن زنان و پدران آنها مورد تایید ایشان باشند؟  

مشاهده پاسخ »