خداوند در سوره قدر می فرماید ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر؛ چرا خداوند از ما استفاده کرده؟ مگر خدا چند نفر است (در مباحثه با حسین الهی‌ها این سؤال مطرح شد شبهه ای در اینکه خدا یکی است و 14معصوم فرستاده او هستند نیست)

پرسش
خداوند در سوره قدر می فرماید ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر؛ چرا خداوند از ما استفاده کرده؟ مگر خدا چند نفر است (در مباحثه با حسین الهی‌ها این سؤال مطرح شد شبهه ای در اینکه خدا یکی است و 14معصوم فرستاده او هستند نیست)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این تعبیر به جهت تعظیم خداوند متعال است و اشاره به عظمت نزول قرآن و شب قدر می باشد.
1549
مطرح شده توسط: امیر شاه مراد