یکی از برادران اهل تسنن ادعا نموده که آنها تکلیف احادیث شان را مبنی بر ضعیف بودن و صحیح بودن مشخص نموده اند ولی شیعیان هنوز که هنوز است تمام روایات کافی و بحار را با هم می آورند. خواستم بپرسم آیا همچون آلبانی در شیعه کسی کار تقسیم احادیث را انجام داده یا خیر؟

پرسش
به نام خدا سلام علیکم یکی از برادران اهل تسنن ادعا نموده که آنها تکلیف احادیث شان را مبنی بر ضعیف بودن و صحیح بودن مشخص نموده اند ولی شیعیان هنوز که هنوز است تمام روایات کافی و بحار را با هم می آورند. خواستم بپرسم آیا همچون(آلبانی) در شیعه کسی کار تقسیم احادیث را انجام داده یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این شخص یا جاهل است یا مغرض. اگر کمی سواد داشت می دانست که مرحوم مجلسی شرحی بر کافی به نام (مرآة العقول) نوشته و اسناد را بررسی نموده. به او بگوئید با این حرف ها حقائق پوشیده نمی شود و باطل رواج پیدا نمی کند.
7845
مطرح شده توسط: امیر قربانی کهریزسنگ