اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده قتل، خودش شاهد قتل باشد و هیچ دلیلی جهت قتل اعم از اقرار و شاهد و یا … وجود ندارد آیا این قاضی به استناد مشاهده خود می تواند به علم خود حکم محکومیت قاتل را صادر نماید؟

پرسش
سلام، اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده قتل، خودش شاهد قتل باشد و هیچ دلیلی جهت قتل اعم از اقرار و شاهد و یا … وجود ندارد آیا این قاضی به استناد مشاهده خود می تواند به علم خود حکم محکومیت قاتل را صادر نماید؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
محل خلاف است به مرجع تقلید خود مراجعه کنید