قضاوت

اگر زید جهت وصول طلبش از عمرو توسط وکیل خود، مال منقولی را به عنوان مال متعلق به عمرو معرفی و توقیف نماید، در حالی که سند رسمی آن به نام خود زید بوده باشد، از طرفی عمرو نیز مدعی خرید و انتقال مالکیت از زید به خودش باشد و یقین به تصرف عمرو به مدت یک سال اخیر بر مال منقول باشد، حکم فقهی اقرار زید و مالکیت مال منقول چگونه خواهد بود؟

مشاهده پاسخ »