اگر در دعوایی، یک طرف دعوی دو شاهد در جهت اثبات ادعا معرفی نماید و طرف مقابل نیز سه شاهد معرفی نماید آیا در اینجا می توان گفت آن طرفی که سه شاهد معرفی نموده است به لحاظ تعداد شهور بیشتر حکم نمود؟

پرسش
سلام، اگر در دعوایی، یک طرف دعوی دو شاهد در جهت اثبات ادعا معرفی نماید و طرف مقابل نیز سه شاهد معرفی نماید آیا در اینجا می توان گفت آن طرفی که سه شاهد معرفی نموده است به لحاظ تعداد شهور بیشتر حکم نمود؟! یا در اینجا فرقی بین تعداد شهود نیست و به قاعده تعارض شهادت شهود استناد نمود؟ سند نیز ذکر گردد
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
صرف بیشتر بودن شهود اثر ندارد