اگر بنا بر نصی مثلا یک روایت ادعای اجماع بر موضوعی شده باشد که اصطلاحا بدان اجماع مدرکی گفته می شود آیا فی نفسه این اجماع حجت می باشد و یا اعتبار این اجماع بستگی به اعتبار آن نص دارد؟ در ثانی آیا طبق این اجماع مذکور می توان حکم به صحت آن نص نمود؟ (یعنی از اجماع به اعتبار آن روایت رسید)

پرسش
السلام علیکم اگر بنا بر نصی مثلا یک روایت ادعای اجماع بر موضوعی شده باشد که اصطلاحا بدان اجماع مدرکی گفته می شود آیا فی نفسه این اجماع حجت می باشد و یا اعتبار این اجماع بستگی به اعتبار آن نص دارد؟ در ثانی آیا طبق این اجماع مذکور می توان حکم به صحت آن نص نمود؟ (یعنی از اجماع به اعتبار آن روایت رسید)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد حجت است و در صورتی که مدرکی باشد کاشفیت ثابت نمی‌شود.
9218
مطرح شده توسط: علي موسوي