سؤالات اصولی

در یک سفر کاری، مطابق فیلم عوارضی که در جاده، شخص الف راننده و شخص ب سرنشین بوده است. بعد از طی مسافتی خودرو واژگون شده و محل قرار گرفتن الف و ب در جایگاه راننده یا سرنشین محل تردید قرار می گیرد، آیا در این خصوص اصل استصحاب در خصوص رانندگی سابق شخص الف جاری می باشد؟

مشاهده پاسخ »

اگر بنا بر نصی مثلا یک روایت ادعای اجماع بر موضوعی شده باشد که اصطلاحا بدان اجماع مدرکی گفته می شود آیا فی نفسه این اجماع حجت می باشد و یا اعتبار این اجماع بستگی به اعتبار آن نص دارد؟ در ثانی آیا طبق این اجماع مذکور می توان حکم به صحت آن نص نمود؟ (یعنی از اجماع به اعتبار آن روایت رسید)

مشاهده پاسخ »