اگر 100 میلیون بدهد به کسی یکساله با آن کار کند و بگوید ماهی 2 میلیون به من بدهید و بعد از یکسال اصل مبلغم را برگردانید، البته ایشان با اصل 100 میلیون کار تجارت و کسب می کند. آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و قابل اجرا طبق نظر خودتان بفرمایید

پرسش
اگر 100 میلیون بدهد به کسی یکساله با آن کار کند و بگوید ماهی 2 میلیون به من بدهید و بعد از یکسال اصل مبلغم را برگردانید، البته ایشان با اصل 100 میلیون کار تجارت و کسب می کند. آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و قابل اجرا طبق نظر خودتان بفرمایید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
معامله را به عنوان مضاربه انجام دهید، و احکام آن را که در توضیح المسائل مذکور است دقیقا ملتزم باشید