پزشکی

در شهرمان پیرمردی است که با ماساژ دادن و تدهین بدن اعم از مرد و زن را به اصطلاح درمان و درد مفاصل را برطرف می کند از جمله در رفتگی مفاصل. آیا چنین شخصی جایز است که بدن زن مسلمان را لمس و تدهین کند؟ آیا برای یک زن مسلمان جایز است که به چنین شخصی رجوع کند و درمان مفاصل نماید؟

مشاهده پاسخ »