نکاح

اگر شوهر درخواست هم خوابگي كرد واجب است زن اطاعت كند، از آن طرف علم روانشناسی بانوان اثبات کرده اگر زن از نظر جسمی و روحی آمادگی آمیزش را نداشته باشد، اجبارموجب آسیب جسمی و روحی زن خواهد شد. آیا زن واجب است از شوهر در خصوص درخواست آمیزش اطاعت کند ولو اینکه این آمیزش موجب آسیب جسمی یا روحی زن گردد؟

مشاهده پاسخ »