اگر شکستگی مهره 8 سینه ای ستون فقرات توام با آسیب شدید طناب نخاعی باشد و این عارضه باعث عدم کنترل ضبط ادرار و مدفوع گردد آیا عدم کنترل ضبط ادرار و مدفوع یک دیه دارد یا دو دیه دارد؟

پرسش
اگر شکستگی مهره 8 سینه ای ستون فقرات توام با آسیب شدید طناب نخاعی باشد و این عارضه باعث عدم کنترل ضبط ادرار و مدفوع گردد آیا عدم کنترل ضبط ادرار و مدفوع یک دیه دارد یا دو دیه دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر آسیب نخاع مترتب باشد بر شکستگی مهره، دیه هر کدام از مشکل ادرار و مدفوع بیشتر باشد، باید آن را بپردازد