اجتهاد و تقلید

بنده مقلد حضرت آیت الله العظمی وحید هستم با توجه به مسئله ی شماره 9 رساله ی ایشان در باب تقلید ابتدایی از میت، بنده در زمان حیات مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی در ابتدای سن تکلیف بودم اکنون وظیفه ام ادامه تقلید از حضرت آقای وحید است یا مرحوم میرزا جوادآقا اعلم میباشند؟

مشاهده پاسخ »