مسائل مستحدثه

بعضی از سایت های تبلیغاتی و کسب درآمد (اعم از ایرانی و خارجی) هستند که به ازای کلیک کردن اعضای سایت بر روی تصویر تبلیغاتشان و همچنین دریافت و مطالعه ایمیل های آنها و همچنین عضویت در سایت هایی که آنان معرفی می کنند، مبلغی پرداخت می کنند، آیا دریافت چنین مبلغی برای اعضای این سایت ها جایز است یا خیر؟

مشاهده پاسخ »