ارتداد

مسلمانان در خانواده های مسلمان به دنیا می آیند و دینشان را خودشان انتخاب نمی کنند و اگر وقتی به بلوغ فکری رسیدند بخواهند با اختیار خود دین دیگری را برگزینند مرتد شده و محکوم به اعدام می شوند، شرایط اجرای حکم برای ارتداد از نظر اسلام چیست؟ و در پاسخ به این شبهات به آنها چه می توان گفت؟

مشاهده پاسخ »

اگر در حال حاضر مردی مرتد فطری شود و کسی هم از این موضوع مطلع نشده است و حالا پشیمان شده و توبه کرده است و می خواهد مسلمان شود. آیا توبه او قبول می شود؟ آیا بعد توبه می تواند دوباره با زوجه سابق خود که بخاطر ارتداد شوهرش عده وفات گرفته بود عقد جدید بخواند و ازدواج کند؟ 

مشاهده پاسخ »