سؤالات اخلاقی

اگر پسر دین دار در بدو ازدواج علیرغم تلاش و جستجوی فراوان نتوانست دختر دین دار مثل خودش برای ازدواج پیدا کند و از ناچاری با دختر بی حجاب ازدواج کند و پس از ازدواج هم با اخلاق اسلامی و به نرمی او را تشویق به حفظ حجاب کرد ولی او رعایت نکرد از نظر اسلام و قرآن گناهی برای شوهر ثبت می شود یا خیر؟

مشاهده پاسخ »