توحید

در بحث اثبات وجود خداوند این برهان یعنی برهان علیت و اینکه خداوند را در این برهان علت العلل بدانیم، لطفا توضیح دهید آیا از نظر اعتقادات شیعی برهان علیت در بحث اثبات وجود خداوند صحیح و معتبر است یا خیر؟ چون عده ای بر این برهان در این وادی اشکالات و نقدهای زیادی وارد ساختند

مشاهده پاسخ »