توحید

شهرستانی در ملل و نحل، در تقسیم فرق اسلامی، معتزله را بطور کلی از 12 بخش تقسیم می کند، بعد خواص و مابه الامتیاز آنان را بیان می کند. به هذیلیه که می رسد می گوید: … و إنما انفرد عن أصحابه بعشر قواعد… السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف اللّه تعالى بالدليل من غير خاطر، و إن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا. ابوهذیل علاف چه می خواهد بگوید؟ خلاصه حرفش چیست؟ 

مشاهده پاسخ »