فردی نیت کرده و قطعه زمینی جهت ساخت مسجد در نظر گرفته و وکالت ساخت را به فرد مورد اعتمادی داده است. از آنجا که موقعیت جغرافیایی زمین مذکور جهت ساخت مسجد نامناسب می باشد، لذا فروش این قطعه و خرید قطعه زمین جدید با همان شرایط و در موقعیت مناسب تر از نظر معظم له چه حکمی دارد؟

پرسش
فردی نیت کرده و قطعه زمینی جهت ساخت مسجد در نظر گرفته و وکالت ساخت را به فرد مورد اعتمادی داده است. از آنجا که موقعیت جغرافیایی زمین مذکور جهت ساخت مسجد نامناسب می باشد، لذا فروش این قطعه و خرید قطعه زمین جدید با همان شرایط و در موقعیت مناسب تر از نظر معظم له چه حکمی دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به صرف نیت، وقفیت حاصل نمی شود