آیا شما به سوالات به زبان عربی یا اردو یا انگلیسی پاسخ می دهید یا نه؟

پرسش
آیا شما به سوالات به زبان عربی یا اردو یا انگلیسی پاسخ می دهید یا نه؟
پاسخ
مرکز حقایق اسلامی
بسمه تعالی
سلام علیکم
به زبان های مذکور در سؤال پاسخ می دهیم.
6147
مطرح شده توسط: سیمین ذاکری