آیا در مورد مطر وراق و شهر بن حوشب در کتب اهل سنت توثیقی آمده؟

پرسش
آیا در مورد مطر وراق و شهر بن حوشب در کتب اهل سنت توثیقی آمده؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مطر وراق از رجال مسلم و سنن اربعه است و کذلك شهر بن حوشب به اضافه بخاری در الادب المفرد
8263
مطرح شده توسط: سینا صحرایی