آیا حدیث صحیحی داریم در منابع اهل سنت هست در رابطه با قران سوزانی عثمان بن عفان؟

پرسش
آیا حدیث صحیحی داریم در منابع اهل سنت هست در رابطه با قران سوزانی عثمان بن عفان؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
از امور مسلّمه تاریخ است، ذهبی در تاریخ الاسلام و ابن عساکر در تاریخ دمشق و دیگران روایت کرده و یا ارسال مسلّم نموده اند.
5978
مطرح شده توسط: جواد حیدری