احاديث ساختگى در شأن ابوبكر

احاديث ساختگى در شأن ابوبكر
طبق بررسى هايى كه انجام يافت، روشن شد كه ابن جوزى و ديگران به جعل احاديثى در فضايل ابوبكر اعتراف مى كنند. در حديثى جعلى و ساختگى آمده است كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
خداوند چيزى را در سينه ام نريخت جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم.
اين حديث، جعلى است كه گاهى برخى از علماى اهل تسنّن در فضل ابوبكر بدان استدلال كرده اند. البتّه برخى ديگر در مقابله با حديثى در فضل على عليه السلام كه به طور متواتر از شيعه و سنّى روايت شده است، به آن حديثِ ساختگى استدلال و احتجاج كرده اند; همان حديث معروفى كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها;
من شهر علم هستم و على دروازه آن است.
ابن جوزى پرده از اين احاديث ساختگى برمى دارد و مى گويد: پيوسته مى شنوم كه مردم عوام از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نقل مى كنند كه حضرتش فرمود:
خداوند چيزى در سينه ام نريخت، جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم]![
در سخن ديگرى آمده است: هر گاه مشتاق بهشت مى شوم موى سفيد ابوبكر را مى بوسم]![
در روايت ديگرى جعل شده:
من و ابوبكر مثل دو اسب مسابقه بوديم; اگر من از او سبقت مى گرفتم در پى من مى آمد، و اگر او از من پيشى مى گرفت، من در پى او مى رفتم]![
ابن جوزى در ذيل اين احاديث جعلى گويد:
ما اين مطالب را (كه عوام آن ها را نقل مى كنند) نه در احاديث صحيح و نه در احاديث جعلى و ساختگى نيافتيم; از اين رو طول و تفصيل دادن در مسائلى از اين قبيل فايده اى ندارد.1
مجد فيروزآبادى نيز به احاديثى كه در مورد ابوبكر ساخته شده مى پردازد و مى گويد:
مشهورترين احاديث جعلى در باب فضايل ابوبكر عبارتند از:
ـ خداوند روز قيامت براى مردم به طور عموم و براى ابوبكر به طور خاص تجلّى مى كند]![
ـ خداوند چيزى را در سينه ام نريخت، جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم]![
ـ هر گاه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مشتاق بهشت مى شد موى سفيد ابوبكر را مى بوسيد]![
ـ من و ابوبكر مانند دو اسب مسابقه بوديم…]![
ـ خداوند تعالى زمانى كه روح ها را برگزيد، روح ابوبكر را انتخاب كرد]![
و از اين قبيل احاديث كه از احاديث دروغى هستند كه به بداهت عقل، بطلان آن ها روشن است.2
در اين زمينه دانشمند ديگرى به نام فتنى ـ به نقل از كتاب الخلاصة فى اصول الحديث نگاشته طيبى ـ چنين مى گويد:
در كتاب الخلاصه آمده است: حديث «خداوند چيزى در سينه ام نريخت، جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم» جعلى و ساختگى است.3
ملاّ على قارى دانشمند ديگرى از اهل تسنّن نيز به نقل از ابن قيّم مى گويد: و از جمله احاديثى كه جاهلان به اهل سنّت منتسب نموده اند و در برترى صدّيق جعل كرده اند اين احاديثند:
ـ خداوند روز قيامت براى همه مردم به طور عموم، و براى ابوبكر به طور خاص تجلّى مى كند]![
ـ خداوند چيزى در سينه ام نريخت، جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم]![
ـ هر گاه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله مشتاق بهشت مى شد، موى سفيد ابوبكر را مى بوسيد]![
ـ من و ابوبكر مانند دو اسب مسابقه ايم…]![
ـ همانا زمانى كه خداوند ارواح را برگزيد روح ابوبكر را انتخاب كرد]![
ـ حديث عمر كه گفت: رسول خدا عليه السلام و ابوبكر با هم گفت و گو مى كردند و من مانند يك برده سياه زنگى بين آن دو بودم]![
ـ اگر بخواهم فضايل عُمَر را در زمانى به اندازه زندگى نوح در قومش بازگو كنم، باز هم تمام نمى شود و عمر حسنه اى از حسنات ابوبكر است.
ـ حديثى كه از ابوبكر بن عياش نقل شده كه ابوبكر به خاطر كثرت نماز و روزه بر شما پيشى نگرفته; بلكه فقط به خاطر چيزى كه در سينه اش سنگينى مى كند بر شما پيشى گرفته است]![4
شوكانى نيز در اين باره اظهار نظر مى كند و مى گويد: نگارنده كتاب الخلاصه حديث «خداوند چيزى در سينه ام نريخت، جز آن كه آن را در سينه ابوبكر ريختم» را ذكر كرده و گفته است: اين حديث جعلى و ساختگى است.5

1 . الموضوعات: 1 / 237.
2 . سفر السعادة ـ خاتمه كتاب: 149.
3 . تذكرة الموضوعات: 93.
4 . الموضوعات الكبرى: 454.
5 . الفوائد المجموعه فى الاحاديث الموضوعه: 360.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *