داوود بن ابى عوف جحّاف

داوود بن ابى عوف جحّاف
على بن عابس از ابو جحّاف روايت مى كند. نام وى داوود بن ابى عوف است. وى از رجال ابو داوود، نسائى و ابن ماجه است.1 در تهذيب التهذيب آمده است:
ت س ق داود بن أبي عوف… قال عبدالله بن داود: كان سفيان يوثّقه ويعظّمه… وقال ابن عيينة: كان من الشيعه مما يشيعه. وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبوحاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث وهو من غالية التشيع وعامة حديثه في أهل البيت وهو عندي ليس بالقوي ولا من يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء;2
داوود بن ابى عوف… عبدالله بن داوود مى گويد: سفيان او را توثيق كرده و بزرگ مى داشته است… ابن عيينه گويد: او از شيعيان و از كسانى كه رمى به تشيع مى شوند بوده است. احمد و ابن معين نيز گويند: وى ثقه و مورد اعتماد است. ابوحاتم گويد: حديثش نيكو است. نسائى گويد: إشكالى متوجه او نيست. ابن عدى نيز درباره وى گويد: احاديثى دارد. وى از شيعيان غلو كننده بوده و عموم احاديثش درباره اهل بيت است. او نزد من قوى نيست و از كسانى نيست كه به او احتجاج كنم. ابن حبان نيز او را در زمره ثقات ذكر كرده و گويد كه وى خطا مى كند.
بنابراين ابوجحاف نيز توثيق شده و تنها جرحى كه به او وارد شده است، تشيع وى مى باشد كه البته تشيع هرگز مضر به وثاقت نيست.

1. ر.ك: تقريب التهذيب: 1 / 281 / ش 1811.
2. تهذيب التهذيب: 3 / 170 / ش 375.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *