حبّان بن على

حبّان بن على
حسن بن حسين از حبّان روايت مى كند. وى متوفّاى سال 171 هجرى قمرى و از رجال سنن ابن ماجه است.1 در تاريخ بغداد آمده است:
وكان حبّان صالح ديّناً، كما أخبرني… حجر بن عبدالجبّار قال: ما رأيت فقيهاً بالكوفة أفضل من حبّان بن علي… ، عثمان بن سعيد الدارمي يقول: وسألته، يعني يحيى بن معين عن مندل بن علي، فقال: ليس به بأس، قلت: فأخوه حبّان؟ فقال: صدوق… ، عباس بن محمّد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مندل بن علي وحبّان بن علي، حبّان ابن علي أمثلهما… ، قال يحيى بن معين: حبّان بن علي ومندل بن علي صدوقان;2
حبّان صالح و دين دار است، چنان كه در حديث از… حجر بن عبدالجبار خبر رسيده است كه گفت: در كوفه فقيهى برتر از حبّان بن على نديدم… عثمان بن سعيد دارمى مى گويد: از يحيى بن معين درباره مندل بن على پرسيدم، در جواب گفت: ايرادى به او نيست. گفتم برادرش حبّان چطور؟ گفت: او راست گو است… عبّاس بن محمّد گويد: شنيدم يحيى بن معين مى گفت: ]از ميان[ مندل بن على و حبّان بن على، حبّان بن على موجه تر است… . يحيى بن معين نيز گويد: حبّان بن على و مندل بن على هر دو راست گويند.
احمد بن حنبل درباره اين دو برادر مى گويد:
حبّان أصحّ حديثاً من مندل;
احاديث حبّان صحيح تر از مندل است.
خطيب مى گويد:
كان صالحاً ديّناً… ، وقال العجلي: كوفيّ صدوق;3
او صالح و متدين است… عجلى گويد كه وى راست گوست.
ابن حبّان نيز حبّان بن على را در ثقات نام برده است.4

1. ر.ك: تهذيب التهذيب: 2 / 151 / ش 314.
2. تاريخ بغداد: 8 / 249.
3. تهذيب التهذيب: 2 / 151152 / ش 314.
4. الثقات: 6 / 240.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *