مناقشه در موسى بن يعقوب

مناقشه در موسى بن يعقوب
على احمد سالوس برخى از روايات را به جهت وجود «موسى بن يعقوب» در سند آن ها مخدوش ساخته است، در حالى كه در چهار كتاب از صحيح هاى شش گانه اهل تسنن از او حديث نقل شده است و بخارى نيز در أدب المفرد، روايات او را نقل مى كند. علاوه بر اين كه تعدادى از عالمان رجالى سنى او را توثيق كرده اند. ابن حجر در تهذيب التهذيب مى نويسد:
بخ 4 (البخاري في الأدب المفرد والأربعة)1 موسى بن يعقوب…. قال الدوري عن ابن معين: ثقة… وقال الآجري عن أبي داود: هو صالح… وذكره ابن حبّان في الثقات… وقال إبن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته… وقال ابن القطان: ثقة;2
موسى بن يعقوب از رجال بخارى در أدب المفرد و چهار صحيح (سنن ترمذى، نسائى، ابن ماجه و ابوداوود) است… دورى از ابن معين نقل مى كند كه او ثقه است… آجرى به نقل از ابوداوود گويد: او صالح ]و قابل قبول[ است… ابن حبّان نيز نام وى را در شمار راويان ثقه در كتاب الثقات مى آورد… ابن عدى گويد: نزد من به او و رواياتش اشكالى وارد نيست… و ابن قطان نيز مى گويد: او ثقه است.

1. «روى له البخاري في «الأدب» والباقون سوى مسلم»; تهذيب الكمال: 29 / 173 / ش 6315.
2. تهذيب التهذيب: 10 / 337 / ش 672.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *