شرح حال ضحّاك بن مزاحم

شرح حال ضحّاك بن مزاحم
ابن جوزى او را در كتاب الضعفاء والمتروكين نام برده است.1
ابوجعفر عقيلى نيز از وى در الضعفاء الكبير نام مى برد.2
نام او هم چنين در المغنى فى الضعفاء آمده است.3
به علاوه، در اين كه وى ابن عباس را درك كرده باشد ترديد جدى وجود دارد. برخى گفته اند هيچ يك از صحابه با او سخن نگفته اند. يحيى بن سعيد نيز درباره او مى گويد:
كان الضحّاك عندنا ضعيفاً;4
ضحاك نزد ما ضعيف است.
بنابراين قول ابن كثير هيچ مستندى جز سياق آيه ندارد كه آن هم با وجود نصّ، ارزش و اعتبارى نخواهد داشت.

1. الضعفاء والمتروكين (ابن جوزى): 2 / 60 / ش 1714.
2. الضعفاء الكبير: 4 / 118.
3. المغني في الضعفاء: 1 / 312 / ش 2912.
4. الكامل (ابن عدي): 4 / 95; تهذيب الكمال: 13 / 294، ذيل شماره 2928; تهذيب التهذيب: 4 / 398، ذيل شماره 794.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *