متفرقه قرآنی

چرا در قرآن مطالب گاهی به هم مربوط نمی شوند؟ پیوستگی و انسجام مطالبی که حتی گاهی در یک کتاب ابتدایی وجود دارد، مشاهده نمی شود. دو جواب شنیده ام: یکی اینکه برای حفظ مطالب و عدم تحریف بوده و یکی اینکه از ابتدا کسانی به دنبال تحریف قرآن به نفع خود بوده اند که تنها توانسته اند آیاتی را جابجا کنند

مشاهده پاسخ »