پرسش و پاسخ

آیا صفات خدا عین ذات خدا می باشد؟ مثلا در مثنوی معنوی چندین بار آمده که برای نمایان شدن صفاتی مثلا همچون جود این صفات نیازمند آن بودند که خلقی آفریده شود تا در او نمایان شود؟ آیا این نوع اشعار و تفکرات که بسیار در آثار متصوفه دیده می شود شرک‌آلود است یا توجیهی دارد؟

مشاهده پاسخ »

آیا مگر نه این است که خداوند عالم، علم به همه کارهای ما دارد آیا در این صورت جبر علمی حاکم نیست؟ لطفاً با توجه به این بیت شعر عمر خیام پاسخ دهید: “می خوردن من حق ز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود” لطفا منبع آیه و روایتی را که در پاسخ استفاده می‌کنید ذکر کنید

مشاهده پاسخ »