نذر

شخصی بدون مشخص کردن قید سال، نذر کرده اربعین را پیاده کربلا برود. در سال های اول بعد انعقاد نذر که توانایی داشته، آن را به تاخیر انداخته و بعدا ناتوان شده نمی تواند با پای پیاده برود. به علت تاخیر از اولین زمان ممکن آیا کفاره حنث نذر بر گردن او افتاده است؟ اگر پای پیاده نتواند برود بر او واجب است به هر حال راکبا نذر را بجا آورد

مشاهده پاسخ »

اگر فردی به این روضه خوان ها پول بدهد و بگوید برایم چند روضه یا چند توسل برایم بخوان؛ با توجه به اینکه این روضه خوان فقط تنهایی می نشیند یک گوشه ای بدون مستمع و روضه ها را برای خودش می خواند، با غمز نظر از کم و کیف نیت نذر، آیا کلا اینطور برگزار نمودن مجالس نذر روضه و توسل آیا شرعا کفایت می کند و به نذر شرعا عمل شده است؟

مشاهده پاسخ »