حج

زوجین طواف را با هم شروع کرده اند و در همه اشواط ملازم هم بوده اند؛ در شوط آخر در عدد اشواط بین آنان اختلاف شده، یکی جزما می گوید شوط آخر است و دیگری یقین دارد یک شوط دیگر باقی مانده. علی القاعده هر کدام از آنها باید به یقین خود عمل کند بعد از اتمام اعمال هر کدام از آنها یقین به صحت اعمال خود و بطلان عمل دیگری دارد و علم اجمالی بر بطلان طواف یکی از آنها وجود دارد آیا حرمت استمتاع زوجین باقی است؟

مشاهده پاسخ »