ادیان و مذاهب

در دانشگاه ما تعداد انگشت شماری سنی وهابی زده هستند که شبهاتی را علیه شیعه بیان میدارند. ما بر حسب وظیفه در نشریه دانشگاهی به جهت پاسخگویی به آن ها و از طرفی پاسخ به شبهات شیعیان جاهلی که بحث علمی را مصداق توهین به اهل سنت میدانند متنی را به چاپ رساندیم. نشر چنین متنی در فضای علمی دانشگاهی با توجه با نشر شبهه های مخالفین علیه مذهب تشیع آیا تضادی با وحدت دارد یا خیر؟

مشاهده پاسخ »