غلو

به نظر حقیر بعض مطالب حضرتعالی با مبانی اعتقادی که آموخته ایم منافات دارد. فرمودید ما غلو نمی کنیم و از غلو نهی شده ایم تا بگوییم امام پیامبر است چه رسد که بگوییم امام خدا و رب است؛ بلکه آنان بنده خدا هستند اما بنده هایی که به چنین مقامی رسیده اند. اگر گوییم کسی بر اثر بندگی خداوند مورد تفضل خدا قرار گرفته، آیا این غلو است؟

مشاهده پاسخ »