امامت

بعضی از انبیا هستند که فرشته ی وحی را میبینند اما طبق احادیث، امام نمیتواند فرشته را ببیند. چرا امام که مقام بالایی دارد نمیتواند فرشته را ببیند؟ دلیل اینکه نمیتوانستند فرشته را ببینند چیست؟ با اینکه استاد جبرئیل در بدو خلقتش، امیرالمومنین بودند، چطور میشود که ایشان محدثه بودند و فرشته ای موکل بودند تا علوم را به ایشان برسانند

مشاهده پاسخ »